EAN sąlygos                                                       Paskutinį kartą peržiūrėtos:  2016 m. gruodžio 10 d.

Untitled Document

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS, NES JOSE PATEIKTA SVARBI INFORMACIJA DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO
EAN SĄLYGOS
Šias sąlygas (Sąlygos) stengėmės išdėstyti paprasta ir lengvai suprantama kalba. Kad jums būtų paprasčiau, retkarčiais vartojome apibrėžtis. Kai dalykas apibrėžiamas pirmą kartą, aiškiai matysite paryškintą tekstą. Jei šiose Sąlygose terminas bus pavartotas dar kartą, jis bus rašomas didžiąja raide (jei tai ne įvardžiai, pvz., mes, mums, mūsų, jūs, jūsų). Šiose Sąlygose vartojamos tokios žodžių reikšmės:
Filialas reiškia bet kurį iš mūsų rinkodaros filialų, įskaitant ir tuos, kurių interneto svetainėje atlikote Užsakymą.
Klientų aptarnavimo specialistas reiškia (i) mūsų, ar vieno iš mūsų Grupės narių klientų aptarnavimo specialistą, arba (ii) mūsų Filialo klientų aptarnavimo specialistą (įskaitant bet kurį jo vardu dirbantį asmenį), arba (iii) bet kurį asmenį, atliekantį klientų aptarnavimo specialisto funkcijas mūsų Grupės narių vardu.
Užsakymas reiškia jūsų Viešbučio rezervacijos atlikimą.
Grupės narys reiškia bet kokį subjektą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai per vieną ar daugiau tarpininkų kontroliuoja arba kontroliuojamas, arba bendrai kontroliuojamas su mumis, įskaitant „Travelscape, LLC“ (Nevados ribotos atsakomybės bendrovė) ir „Vacationspot, SL“ (Ispanijoje registruota bendrovė).
Viešbučio rezervacijos reiškia kambarių rezervacijas, įskaitant ir tas, kurios yra mūsų arba Grupės nario kartais parengiamo paketo dalis.
Mes, mus, mūsų reiškia „EAN.com L.P“, Delavero komandinę ūkinę bendriją.
Jūs, jūsų reiškia galutinį vartotoją, asmenį arba įmonę, kurie naršo Informacija arba atlieka Viešbučio rezervacijas.
Sąlygose nurodoma, kokiomis sąlygomis galite:

 • gauti informaciją apie Viešbučio rezervacijąs, (mūsų Informaciją) kurią mes ir mūsų Grupės nariai pateikiame savo Filialams ir Klientų aptarnavimo specialistams apie Viešbučio rezervacijas
 • ir baigti Užsakymą.

Prieš pradėdami naršyti mūsų Informaciją ir (arba) atlikdami Užsakymą atidžiai perskaitykite šias Sąlygas. Rekomenduojame atsispausdinti šių Sąlygų kopiją, kad galėtumėte panaudoti ateityje.
Naršydami mūsų Informaciją ir (arba) atlikdami Užsakymą jūs patvirtinate, kad jums priimtinos šios Sąlygos ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, negalite naudotis mūsų Informacija, kreiptis į Klientų aptarnavimo specialistus ar atlikti Užsakymų.
KITOS TAIKOMOS SĄLYGOS
Šios sąlygos taip pat reiškia ir papildomas sąlygas bei apribojimus, įskaitant Viešbučio rezervacijų () teikėjų atšaukimo procedūras (Taisyklės), kurios gali būti taikomos jūsų Užsakymui. Šios Taisyklės jums bus pateiktos prieš baigiant Užsakymą. Taisyklės bus taikomos bet kokiam jūsų atliktam Užsakymui, kaip ir nurodyta užsakymo puslapyje. Atidžiai perskaitykite šias Taisykles. Jei Užsakymą atliekate kitų asmenų vardu, esate atsakingas už šių asmenų supažindinimą su šiomis Taisyklėmis ir informavimą, kad tos pačios Taisyklės taikomos ir jiems.
Pasilaikome teisę savo nuožiūra neleisti naudotis mūsų Informacija ir atlikti Viešbučių rezervacijas bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Sąlygų pažeidimą ir tuo neapsiribojant.
ŠIŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI
Šias Sąlygas galime persvarstyti bet kuriuo metu ir pakeisti šį puslapį, o atnaujintą versiją kartais paskelbsime internete.
Kiekvieną kartą atlikdami Užsakymą patikrinkite šį tinklalapį atkreipdami dėmesį į atliktus pakeitimus, nes jie bus taikomi jums visais atvejais, išskyrus Užsakymus, kurie buvo atlikti iki paskutinių pakeitimų dienos (žr. viršuje, dešinėje). Tokiu atveju ir toliau galios Sąlygos, kurios buvo taikomos jums atliekant Užsakymą.
MŪSŲ INFORMACIJOS TIKSLAS
Mūsų Informacija pateikiama tik siekiant padėti jums surinkti kelionės informaciją, nustatyti, galimu Viešbučių rezervacijų variantus, atlikti teisėtą Užsakymą ar bendrauti su mūsų Klientų aptarnavimo specialistais kitais klausimais.
Negalite naudoti mūsų Informacijos jokiu kitu tikslu, jei bendrai raštu nesutarsime kitaip.
UŽSAKYMO ATLIKIMO SĄLYGOS
Užsakymą galėsite atlikti tik tuo atveju, jei garantuosite atitiktį šioms sąlygoms:

 • jums ne mažiau nei 18 metų;
 • turite teisę su mumis ar atitinkamais Viešbučių rezervacijos teikėjais, sudaryti teisiškai įpareigojančią sutartį;
 • atliksite Užsakymus tik sau ar kitiems asmenims, kuriems tokius Užsakymus atlikti turite teisę (Kiti asmenys);
 • informuosite tuos Kitus asmenis apie šias Sąlygas (kurias kartais atnaujinsime) ir kitas jūsų Užsakymui taikytinas sąlygas;
 • visa jūsų pateikta Užsakymui atlikti reikalinga informacija (įskaitant bet kurią informaciją, kurią pateikiate Kitų asmenų vardu) yra tiksli, išsami ir naujausia;
 • laikysitės mūsų toliau nurodytos Tinkamo naudojimo politikos.

TINKAMO NAUDOJIMO POLITIKA
Jungdamiesi prie mūsų Informacijos sutinkate neatlikti šių veiksmų:

 • naudoti Informaciją kokiu nors komerciniu tikslu;
 • atlikti spekuliatyvius, melagingus ar apgaulingus Užsakymų arba rezervuoti vietas tikintis, kad atsiras jų poreikis;
 • bet kokiu tikslu, negavę aiškaus raštiško leidimo, gauti, stebėti arba kopijuoti bet kokią mūsų Informaciją naudodami robotą, paieškos sistemos robotą, automatiškai straipsnius agreguojančią svetainę arba kitas automatines priemones arba neautomatinius procesus;
 • pažeisti mūsų Informacijos roboto nepateikiamų antraščių apribojimus arba apeiti kitas priemones, neleidžiančias pasiekti šios Informacijos arba ribojančias prieigą prie jos;
 • atlikti veiksmus, kurie lemia arba, mūsų nuomone, galėtų lemti nepagrįstą arba neproporcingai didelę mūsų infrastruktūros apkrovą;
 • be mūsų aiškaus raštiško leidimo sukurti bet kurios šios Informacijos dalies (įskaitant bet kurių Kelionių paslaugų pirkimo kelią ir kt.) nuorodas į konkrečius puslapius bet kuriems tikslams;
 • nukopijuoti, atvaizduoti arba kitaip įtraukti bet kurią šios Informacijos dalį į bet kurią kitą svetainę negavus mūsų išankstinio raštiško leidimo.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS
Mūsų Informacijoje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines ar šaltinius. Tokios nuorodos pateikiamos tik informavimo tikslais ir nepatvirtina medžiagos, pateikiamos šiose svetainėse ar šaltiniuose.
Mes negalime kontroliuoti šių svetainių ar šaltinių turinio. Ypač neatsakome už šių svetainių privatumą bei kitus veiksmus.
UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS
Pateikdami Viešbučio rezervacijos užklausą suteikiate mums, arba vienam iš mūsų Grupės narių, teisę atlikti Viešbučio rezervaciją jūsų vardu, įskaitant ir apmokėjimo sąlygų suderinimą su viešbučių paslaugų teikėjais.
Užsakymo apmokėjimo laikas priklauso nuo to, ar atliksite išankstinį mokėjimą už Viešbučio rezervaciją (Iš anksto apmokėtas užsakymas) ar ne. Apie tai jums bus pranešta prieš baigiant atlikti Užsakymą.
Prisiminkite, kad šių mokėjimo parinkčių mokesčiai ir rinkliavos skiriasi. Mokesčių tarifai ir užsienio valiutų keitimo kursai gali pasikeisti nuo Užsakymo atlikimo iki faktinio pasinaudojimo Viešbučio rezervacija.
Gali būti siūlomi kuponai, tačiau jiems visada taikomos specifinės sąlygos. Jei ketinate panaudoti kuponą, jį galėsite panaudoti tik Iš anksto apmokėtiems užsakymams.
Iš anksto apmokėtas užsakymas („Mokėkite dabar“)
Mokėjimą už Iš anksto apmokėtą užsakymą atliekate Užsakymo atlikimo metu. Jūs suteikiate mums teisę atlikti Užsakymą skaičiuojant visą rezervacijos kainą, į kurią įskaičiuotas mūsų Filialo nurodytas Viešbučio rezervacijos mokestis, ir bet kokias papildomas mokesčių susigrąžinimo išlaidas, mokesčius, taip pat mokesčius už paslaugas, bet kokius mūsų paslaugoms taikomus mokesčius ir bet kokį papildomą mūsų Filialo taikomą užsakymo mokestį.
Jei reikalaujama Užsakymą apmokėti iš anksto, arba nusprendžiate mokėti Užsakymo metu, mes, vienas iš mūsų Grupės narių, ar Filialų iš karto išskaičiuosime visą kainą iš jūsų kredito kortelės.
Mokėkite vėliau
Jei nereikalaujama Užsakymo apmokėti iš anksto, galite pasirinkti mokėjimą Viešbučio rezervacijos naudojimo metu.
Jei pasirinksite „Mokėkite vėliau“, atitinkamo Viešbučio rezervacijos teikėjas priims mokestį už Viešbučio rezervaciją vietos valiuta ir tuo metu, kai naudositės Viešbučio rezervacija.
Papildoma informacija
Tuo atveju, kai mokestis mokamas Užsakymo metu, mokėjimą iš jūsų kredito kortelės išskaičiuojanti bendrovė yra Grupės narys arba Filialas, vykdantis veiklą mūsų ar mūsų Grupės nario vardu, kuris priima šį mokėjimą Viešbučio rezervacijos teikėjo vardu. Kai kurie bankai ir kortelių įmonės ima iš sąskaitų turėtojų operacijos mokestį, jei kortelės išdavėjas ir pardavėjas (kaip nurodyta kortelės prekių ženkle, pvz., „Visa“, „MasterCard“, „American Express“) yra skirtingose šalyse. Valiutos kursą, jei taikoma, ir operacijos mokestį nustato tik bankas arba kita operaciją apdorojanti agentūra. Šiuos mokesčius kortelės išdavėjas gali nurašyti iš kortelės turėtojo sąskaitos. Kortelės išdavėjo taikomi mokesčiai kredito arba debeto kortelės ataskaitoje bus nurodyti atskirai nuo operacijos sumos. Tai reiškia, kad kredito arba debeto kortelės ataskaitoje nurodyta suma gali skirtis nuo mūsų Informacijoje atlikto užsakymo atsiskaitymo suvestinės puslapyje pateiktos sumos. Jei turite klausimų apie šiuos mokesčius arba jūsų užsakymui taikomą valiutų kursą, susisiekite su banko darbuotojais.
Kai kurie viešbučių paslaugų teikėjai jums ar Kitiems asmenims atvykus gali reikalauti pateikti kredito kortelę arba grynųjų pinigų užstatą, kad būtų padengtos galimos papildomos viešnagės išlaidos. Toks užstatas nesusijęs su mūsų gautu mokesčiu už jūsų Užsakymą.
UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS ARBA PAKEITIMAS
Taisyklėse bus nustatytas taikytinas atšaukimo laikotarpis, per kurį galėsite atšaukti arba pakeisti Užsakymą (Atšaukimo laikotarpis). Kai kuriais atvejais atlikto Užsakymo atšaukti arba pakeisti negalima. Tai bus nurodyta specialioje viešbučio užsakymo atšaukimo tvarkoje.
Jei leidžiama, galite atšaukti arba pakeisti iš anksto apmokėtą Užsakymą per Atšaukimo laikotarpį, tačiau turėsite sumokėti taikytiną atšaukimo arba pakeitimo mokestį, kaip nurodyta specialioje viešbučio atšaukimo tvarkoje.
Jei leidžiama atšaukti arba pakeisti Užsakymą, bet to neatliekate iki Atšaukimo laikotarpio pabaigos, būsite įpareigoti sumokėti atšaukimo mokestį (Užsakymo atšaukimo bauda), kuris prilygsta atitinkamo Viešbučio rezervacijos vienos nakties įkainiui, įskaitant mokesčius arba mokesčių susigrąžinimo išlaidas (jei taikoma), mokesčius už paslaugas ir bet kokį papildomą mūsų Filialo taikomą užsakymo mokestį, neatsižvelgiant į tai, ar pasinaudosite Viešbučio rezervacija, ar ne.
Jei neatvyksite pirmąją Užsakyme nurodytą naktį, bet planuojate apsistoti visas kitas naktis, turite susisiekti su mūsų Filialu ne vėliau nei pirmąją jūsų rezervacijos dieną. Jei to nepadarysite, jūsų Užsakymas gali būti atšauktas ir pritaikyta Užsakymo atšaukimo bauda.
GRUPĖS UŽSAKYMAI
Prisiminkite, kad negalime garantuoti bet kurio viešbučio paslaugų teikėjo rezervacijos, kai užsakomi daugiau nei 8 kambariai tomis pačiomis dienomis (Grupės užsakymai). Jei Grupės užsakymą atliksite internetu, galime atšaukti tokį Grupės užsakymą ir pritaikyti Taisyklėse nurodytą atšaukimo mokestį. Jei už Grupės užsakymą sumokėjote negrąžinamą užstatą, jūsų užstatas nebus grąžintas.
APGAULINGI UŽSAKYMAI
Jei bet kuris Užsakymas (įskaitant bet kurias susijusias mokėjimo korteles) kelia įtarimą dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ar kitos įtartinos veiklos, mes arba mūsų Filialas galime atšaukti Užsakymą, kuriame nurodytas jūsų vardas ar elektroninio pašto adresas.  Be to, galime patikrinti (patvirtinti) bet kurią kredito kortelę, kuri naudojama Užsakymo mokėjimui atlikti. Pasiliekame teisę imtis būtinų teisinių priemonių, jei jūs ar bet kurios Užsakymui apmokėti naudotos kredito kortelės turėtojas atliktų nesąžiningus veiksmus, tokiu atveju jūs arba kortelės turėtojas galite būti atsakingi už mūsų ar mūsų Grupės nario praradimus, įskaitant žalą ir ginčų nagrinėjimo išlaidas.  Norėdami užginčyti Užsakymo atšaukimą, susisiekite su mūsų Filialu.
PAKETAI
Jei jūsų Viešbučio užsakymas buvo pateiktas kartu su kita kelionių paslauga (pvz., skrydžiu) Filialas, kuris pateikė šį Paketą (Paketas), bus atsakingas už visus šio Paketo pakeitimus.
MOKESČIAI
Pripažįstate, kad išskyrus toliau aprašytus mokestinius įsipareigojimus nuo mokesčio už mūsų paslaugas sumos, nerenkame mokesčių, skirtų pervesti atitinkamoms mokesčių institucijoms. Viešbučių paslaugų teikėjai pateikia mums sąskaitas su įtrauktomis mokesčių sumomis, jei jos yra. Viešbučių paslaugų teikėjai yra atsakingi už atitinkamų mokesčių pervedimą atitinkamai mokesčių administravimo institucijai. Mokesčių susigrąžinimo išlaidos, kurias įskaičiuojame į Iš anksto apmokėtą užsakymą, – tai apskaičiuoti mokesčiai (pvz., pardavimo ir naudojimo, užimtumo, kambarių mokesčio, akcizo mokesčio, PVM ir t. t.), kuriuos sumokame viešbučio paslaugų teikėjui jums išsinuomojus kambarį. Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčių tarifas skiriasi priklausomai nuo vietovės. Faktinė mokesčių suma, kurią mes sumokame viešbučio paslaugų teikėjui, gali skirtis nuo mokesčių susigrąžinimo priemokos sumos, atsižvelgiant į faktinio Viešbučio rezervacijos panaudojimo metu galiojančius tarifus, apmokestinimą ir kt.
Pripažįstate, kad teikiame jums Viešbučio rezervacijos užsakymo paslaugas už atlygį. Mokesčiai už paslaugas yra kompensacija už jūsų Užsakymo sutvarkymą. Mūsų mokesčiai už paslaugas priklauso nuo Viešbučio rezervacijos sumos ir tipo. Atsižvelgiant į tam tikrą jurisdikcija, pardavimo, naudojimo ir (arba) viešbučio apgyvendinimo mokesčiai taikomi mokesčių už mūsų paslaugas sumoms (tarpininkavimo ir (arba) paslaugų mokesčiams). Faktinės mūsų paslaugų mokesčių sumos priklauso nuo jūsų faktinio Viešbučio rezervacijos naudojimo metu galiojančių tarifų.
Pripažįstate, kad kai kurių šalių institucijos gali taikyti papildomus pardavimo, naudojimo ir (arba) vietos viešbučių užimtumo mokesčius (pvz., turizmo mokesčius), kuriuos reikia sumokėti vietoje. Tokius papildomus mokesčius privalėsite sumokėti patys.
KELIONĖS Į UŽSIENĮ
Privalote vykdyti įvažiavimo į užsienio šalį reikalavimus ir pasirūpinti šiuos reikalavimus atitinkančiais kelionės dokumentais, pvz., pasais ir vizomis (tranzito, verslo, turizmo ir kt.).  
Siūlydami Viešbučio rezervacijas tam tikrose vietose užsienyje, nepatvirtiname ir negarantuojame, kad kelionė į šias vietas yra patartina arba nekelia jokio pavojaus, ir neatsakome už žalą arba nuostolius, kurių galima patirti keliaujant į tokias vietas. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, patariame pasidomėti kelionių į užsienį rekomendacijomis savo šalyje.
ATSISAKYMAS SUTEIKTI GARANTIJĄ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mes ir mūsų Grupės nariai dėsime visas įmanomas pastangas, kad atnaujintume Informaciją ir užtikrintume jos tikslumą. Tačiau mūsų Informaciją pateikia Viešbučių rezervacijų teikėjai. Taigi:

 • mūsų Informacija gali būti pakeista, papildyta, pataisyta, ištrinta ir tapti neprieinama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mums ir mūsų Grupės nariams neprisiimant atsakomybės;
 • atsiribojame nuo atsakomybės už klaidas ir netikslumus, susijusius su mūsų Informacija (įskaitant Viešbučio rezervacijų kainas, viešbučių nuotraukas, viešbučio patogumų sąrašą, bendrą viešbučio aprašymą ir kt.);
 • negarantuojame laisvų vietų atliekant ypatingas Viešbučio rezervacijas;
 • neteikiame pareiškimų apie mūsų Informacijos tinkamumą bet kokiems tikslams;
 • mūsų Informacijoje pateikiamas viešbučių klasifikavimas – tai tik bendro pobūdžio gairės, nei mes, nei mūsų Grupės nariai negalime garantuoti tokio klasifikavimo tikslumo;
 • bet kurio Viešbučio rezervacijos įtraukimas ar siūlymas nereiškia, kad mes ar mūsų Grupės nariai patvirtiname ar rekomenduojame būtent šio Viešbučio rezervaciją;
 • atsiribojame nuo garantijų, kad mūsų Informacijoje, paslaugose ir bet kokiame mūsų ar mūsų Grupės narių išsiųstame elektroniniame laiške nėra virusų ar kitų žalingų elementų;
 • paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“, be jokios garantijos.

Pasiliekame išskirtinę teisę ištaisyti įkainių klaidas ir (arba) Užsakymą, kuriam buvo pritaikyta neteisinga kaina. Tokiu atveju, jei įmanoma, suteiksime jums galimybę išsaugoti jūsų Užsakymą už pakeistą kainą arba atšauksime jūsų Užsakymą netaikydami baudos.
MŪSŲ ATSAKOMYBĖ
Viešbučiai ir kiti tiekėjai, kurie teikia mums Viešbučių rezervacijas, yra nepriklausomi rangovai, ne mūsų ar mūsų Grupės narių darbuotojai ar agentai.
Nei mes, nei mūsų Grupės nariai neatsakome už šias aplinkybes:

 • bet kurio Filialo ar Viešbučių rezervacijos teikėjo veiksmus, klaidas, trūkumus, atstovavimą, garantijas, pažeidimus ar nerūpestingumą;
 • bet kokį asmens sužalojimą, mirtį, nuosavybei padarytą žalą ar kitus nuostolius ir dėl jų patirtas išlaidas.

Nei mes, nei mūsų Grupės nariai neatsakome ir neatlyginsime žalos, patirtos dėl šių aplinkybių:

 • atidėjimo;
 • atšaukimo;
 • viršyto galimų rezervacijų skaičiaus;
 • streikų;
 • nenumatytų aplinkybių;
 • kitų nuo mūsų nepriklausančių priežasčių.

Taip pat neatsakome už papildomas išlaidas, trūkumus, atidėjimus, nukreipimą kitais maršrutais ar vyriausybės bei valdžios veiksmus.
Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, nei mes, nei mūsų Grupės nariai neatsakysime už tiesioginę, netiesioginę, baudžiamojo pobūdžio, atsitiktinę, specialią ar netiesioginę žalą, susijusią su toliau nurodytomis aplinkybėmis ar dėl jų atsiradusią:

 • bandymas pasiekti mūsų Informaciją;
 • uždelstas ar nepavykęs bandymas prieiti prie mūsų Informacijos (įskaitant bet kokius kompiuterio virusus, informaciją, programinę įrangą, susietus tinklalapius, Užsakymus ir kt.);

net tada, kai tai atsirado dėl aplaidumo, sutarties, teisės pažeidimų, griežtos atsakomybės, vartotojų apsaugos teisės aktų ar kt., o mes ar mūsų Grupės nariai buvome įspėti apie tokios žalos galimybę.
Jei, nepaisant pirmiau išvardytų apribojimų, mums ar mūsų Grupės nariams bus priskirta atsakomybė atlyginti žalą ir praradimus, susijusius su pirmiau išvardytais atvejais, mūsų ar mūsų Grupės narių atsakomybė bet kuriuo atveju negalės viršyti bendros sumos:

 • mums ar mūsų Grupės nariams bei Filialams sumokėto Užsakymo mokesčio, susijusio su atitinkamu Užsakymu,
 • arba vieno šimto JAV dolerių (100,00 USD) ar atitinkamos sumos vietos valiuta.

Neatsisakome ir neatsiribojame nuo atsakomybės, kurios negalima atsisakyti dėl taikomų teisės aktų.
Atsakomybės apribojimas išreiškia rizikos paskirstymą tarp šalių.
Šiame skyriuje išvardyti apribojimai išlieka ir yra taikomi, net jei šiose Sąlygose nurodyta ribota priemonė neatlieka numatyto tikslo.
Šiose Sąlygose pateiktas atsakomybės apribojimas taikomas mūsų ir mūsų Grupės narių naudai.
ŽALOS ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate ginti mus, mūsų Grupės narius ir jų atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus ir agentus nuo bet kokių pretenzijų, pagrindų pateikti ieškinį teisme, reikalavimų, išieškojimų, nuostolių, žalos, baudų, netesybų arba kitokio pobūdžio išlaidų arba sąnaudų, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines ir apskaitos paslaugas, pateiktus trečiųjų šalių ir kt., jei

 • pažeidėte šias Sąlygas,
 • pažeidėte bet kurį įstatymą arba trečiosios šalies teises
 • arba naudojote mūsų Informaciją.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Mūsų Informacija (įskaitant kainas ir galimas Viešbučių rezervacijas ir kt.) yra mūsų, mūsų tiekėjų ir teikėjų nuosavybė.
Jei leisime jums naudoti mūsų Informaciją, kai reikės atlikti ribotą kelionės maršruto kopijų skaičių bei kitą su jūsų Užsakymu susijusią informaciją, sutinkate jos nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, neperduoti, nepateikti, nerodyti, neatkurti, neskelbti, neduoti leidimo, neatlikti išvestinių darbų, neperkelti, neparduoti ir neperparduoti jokios informacijos, programinės įrangos, produktų ar paslaugų, susijusių su ir (arba) skelbiančių mūsų Viešbučio rezervacijas ir Informaciją.
PASTABOS APIE AUTORIAUS (AUTORIŲ) TEISĘ IR PREKIŲ ŽENKLUS
Visos mūsų Informacijos turinys priklauso „©2016 Expedia, Inc.“. Visos teisės saugomos. „Expedia“, „Expedia Affiliate Network“, EAN, „TravelNow“, „Expedia Affiliate Network“ logotipas ir „TravelNow“ logotipas ir „Hotels.com“ logotipas yra „Expedia, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. Kiti čia minimi logotipai arba gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Neatsakome už trečiųjų šalių valdomų svetainių turinį. Mes neatsakome už trečiųjų šalių valdomų svetainių turinį.
Jei sužinojote apie jūsų prekių ženklo teisių pažeidimą, praneškite mums šiuo el. pašto adresu hotline@expedia.com. Šiuo adresu siųskite tik laiškus apie prekių ženklų teisių pažeidimus.
TAIKOMI TEISĖS AKTAI
Mūsų Informaciją teikia JAV ekonominis subjektas, o šias Sąlygas reglamentuoja JAV Vašingtono valstijos teisė. Šiuo dokumentu sutinkate, kad visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų arba su jomis susiję, būtų sprendžiami JAV Vašingtono valstijos Kingo apygardos teismams priklausančioje jurisdikcijoje ir vietose. Neleidžiama naudoti mūsų Informacijos bet kurioje jurisdikcijoje, kuri nevykdo šiose Sąlygose pateiktų nuostatų.
GINČŲ SPRENDIMAS
Mes ir mūsų Grupės nariai siekiame patenkinti klientą, tad jei turite klausimų, ar iškilo problemų, pasistengsime jas išspręsti. Jei mums nepavyks to padaryti, galite pateikti pretenziją šiame skyriuje paaiškinta tvarka.
Sutinkate susisiekti su mumis naudodami užsakymo metu gautą klientų aptarnavimo informaciją ir suteikti mums galimybę išspręsti ginčus ar pretenzijas (Pretenzijos), susijusias su mūsų Informacija, Užsakymais, bendravimu su mūsų Klientų aptarnavimo specialistais, bet kuria Viešbučio rezervacija ar bet kokiu mūsų atstovavimu. Jeigu per 60 dienų mums nepavyks išspręsti jūsų Pretenzijų, galite kreiptis dėl ginčo sprendimo į arbitražą arba į ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teismą, kaip nurodyta toliau.
Visos Pretenzijos bus nagrinėjamos privalomo arbitražo tvarka, o ne teisme, tačiau galite pateikti Pretenzijas asmeniškai ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teismui, jeigu jos atitinka teismui teikiamų pretenzijų reikalavimus. Tai taikoma visoms Pretenzijoms, kurias pateikiate prieš mus, mūsų Filialus, Kelionių paslaugų teikėjus ar bet kokias kitas įmones, kurios, mums tarpininkaujant, siūlo savo produktus ir paslaugas (tokiu atveju joms perleidžiamas arbitražinis susitarimas). Taip pat tai taikoma toms Pretenzijoms, kurios buvo pateiktos prieš jums sutinkant su šiomis Sąlygomis, nepaisant to, ar ankstesnėje Sąlygų versijoje buvo numatytas arbitražas.
Arbitražas neturi nei teisėjo, nei prisiekusiųjų ir arbitražo sprendimo peržiūra teisme yra ribota. Tačiau arbitras, kaip ir teismas, gali priteisti individualiai atlyginti nuostolius ir žalą (įskaitant įstatymo numatytą žalą, advokatų honorarus ir išlaidas), be to, privalo laikytis šių Sąlygų ir vykdyti jas taip pat, kaip tai darytų teismas.
Arbitražo procesams taikomos Amerikos arbitražo asociacijos (toliau – AAA) taisyklės, įskaitant AAA vartotojų apsaugos taisykles. Informacijos apie AAA taisykles galima rasti interneto svetainėje www.adr.org arba teirautis telefonu: 1-800-778-7879. Arbitražinių ieškinių teikimo, administravimo ir arbitro honoraro mokesčių tvarką reglamentuoja AAA taisyklės, išskyrus tas, kurios nurodytos šioje dalyje. Jei bendra jūsų Pretenzijų suma yra mažesnė nei 10 000 USD, mes atlyginsime jums ieškinio teikimo registravimo mokestį, kurį sumokėjote AAA ir apmokėsime arbitro mokestį, išskyrus atvejus, kai arbitras nustatys, kad jūsų pretenzija neturi pagrindo. Galite pasirinkti, ar surengti arbitražą telefonu pagal rašytinį pareiškimą, ar asmeniškai – valstybėje, kurioje gyvenate, arba kitoje abipusiai sutartoje vietoje.
Norėdami pradėti arbitražo procesą, turite nusiųsti laišką su prašymu nagrinėti ginčą arbitraže ir Pretenzijų aprašymu adresu: Expedia Legal: Arbitration Claim Manager, Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Perdavę ginčą prieš jus nagrinėti arbitražui, pranešime jums apie tai el. paštu arba jūsų nurodytu adresu. Šalis, pateikusi prašymą spręsti ginčą arbitraže, taip pat įsipareigoja pateikti prašymo kopiją Amerikos arbitražo asociacijai adresu: Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 arba internetu, svetainėje www.adr.org arba bet kuriame AAA biure.
Visos procedūros, siekiant išspręsti Pretenzijas, bus vykdomos tik individualiai, ne kaip grupinis arba atstovaujamasis ieškinys. Jei dėl kokios nors priežasties Pretenzijos būtų pateiktos teismui, o ne arbitražui, abi šalys atsisako bet kokių teisių į prisiekusiųjų teismą. Šiai sutarčiai taikomas federalinis arbitražo įstatymas ir federalinė arbitražo teisė. Arbitražo sprendimas gali būti patvirtintas bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme.
BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutinkate, kad dėl šių Sąlygų ir priėjimo prie mūsų Informacijos neatsiras jokia bendra jūsų ir mūsų ar mūsų Grupės narių įmonė, partnerystė bei darbiniai santykiai.
Pripažįstate, kadbendroves „Travelscape, LLC“ ar „VacationSpot SL“ (ar bet kokį kitą mūsų vadinamą Grupės narį) susijusios jurisdikcijos mokesčių institucijos, taikydamos PVM (pridėtinės vertės mokestį), laikys Viešbučių rezervacijos teikėju, kai atliekami Iš anksto apmokėti užsakymai ir Paketai, kaip nurodyta Direktyvoje Nr. 2006/112/EB.
Pagal šias Sąlygas pasiliekame teisę vykdyti įstatymų ir teisinių procedūrų reikalavimus ir jokios šių Sąlygų nuostatos neriboja mūsų teisės vykdyti įstatymų arba kitokius valstybės bei teisinius reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimusi mūsų Informacija arba su mums pateikta ar mūsų renkama informacija, siejama su šiuo naudojimusi.
Pagal šias Sąlygas galime perduoti savo teises ir įsipareigojimus kitai organizacijai, bet tai neturės įtakos šiose Sąlygose išdėstytoms jūsų teisėms ir įsipareigojimams. Šiose Sąlygose išdėstytas jūsų teises ir įsipareigojimus perduoti kitam asmeniui galite tik tuo atveju, jei susitarsime raštu.
Kiek leidžia galiojantys įstatymai, sutinkate pateikti pretenzijas arba pagrindą teisme pareikšti ieškinį, kilusį dėl šios Informacijos pasiekimo arba naudojimo, per dvejus (2) metus nuo šios pretenzijos arba pagrindo atsiradimo datos. Jei praleisite nurodytą terminą, tai reikš, kad neatšaukiamai atsisakote pretenzijų arba pagrindo pareikšti ieškinį teisme.
Jei bus nustatyta, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata negalioja, yra neteisėta arba netaikytina, kitos šių Sąlygų nuostatos ir toliau galios, bus laikomos teisėtomis ir taikomos. Jei bet kuriuo metu mums nepavyktų užtikrinti bet kurios šių Sąlygų nuostatos vykdymo arba pavėluotume jį užtikrinti, neprarasime teisės ateityje užtikrinti šiame dokumente nurodytos tos pačios arba kitos (-ų) nuostatos (-ų) vykdymo.
Šios Sąlygos (ir visos kitos čia nurodytos sąlygos bei nuostatos) sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą, susijusį su mūsų Informacija ir bet kuriais Užsakymais, ir pakeičia visą ankstesnį arba dabartinį jūsų ir mūsų bendravimą bei pasiūlymus (elektroninius, žodinius ar raštiškus), susijusius su šia Informacija ir (arba) Užsakymu. Teisiniuose arba administraciniuose procesuose, pagrįstuose šiomis Sąlygomis arba su jomis susijusiuose, bus galima naudoti šių Sąlygų ir bet kurių pastabų, pateiktų elektronine forma, spausdintą variantą tokiu pat mastu ir vadovaujantis tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kitiems verslo dokumentams bei įrašams, nuo pat pradžių sukurtiems ir tvarkomiems spausdintu pavidalu.
Mūsų Informacijoje paminėti išgalvoti įmonių, produktų, žmonių, personažų vardai ir (arba) duomenys nenurodo jokių realių asmenų, įmonių, produktų ar įvykių.
Nesuteikiamos jokios teisės, aiškiai nenurodytos šiame dokumente.
MŪSŲ DUOMENYS
„Travelscape, LLC“ yra registruotasis kelionių pardavėjas šiose valstijose:

 • Kalifornijos registracijos numeris: 2083930-50
 • Floridos registracijos numeris: ST36407
 • Ajovos registracijos numeris: 677
 • Nevados registracijos numeris: 20020759
 • Vašingtono registracijos numeris: 602-617-174

Užsiregistravus kaip kelionių pardavėjui Kalifornijos valstijoje nereiškia, kad gaunamas valstijos pritarimas.
Niujorko valstijos mokesčių registracija
„Travelscape, LLC“ (veikiančios kaip „Expedia Travel“) Niujorko mokesčių mokėtojo registracijos numeris yra 880392667, o Niujorko miesto viešbučių apgyvendinimo mokesčių mokėtojo registracijos numeris – 033960.
Jei reikia papildomos informacijos, spustelėkite čia:
Niujorko valstijos įgaliojimo sertifikatas
Niujorko miesto įgaliojimo sertifikatas
© 2016 EXPEDIA, INC. Visos teisės saugomos.